เข้าสู่ระบบShare on facebook
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

เรามี 71 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 
เว็บไซต์ทางการของเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์
กองคลัง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:53 น.


 *  ปรัชญา  *

“กองคลังปฏิบัติงานได้ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว โปร่งใส และเต็มใจให้บริการ”

 *  วิสัยทัศน์  *

กองคลังเป็นหน่วยงานในการเก็บข้อมูลด้านการเงิน พร้อมทั้งการบริหารด้านการเงิน
การคลังให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร


 *  พันธกิจ  *


                                                                         1. ให้บริการด้านงบประมาณ จัดเก็บรายได้ งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี ของเทศบาล
                                                                         ตำบลกู่กาสิงห์ประมาณทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของเทศบาล
                                                                         2. ให้บริการจัดเก็บภาษีทั้งในและนอกสถานที่และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการชำระภาษีและ
                                                                         ค่าธรรมเนียมทุกประเภท
                                                                         3. กำกับและควบคุมงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ของเทศบาล

                                                                         ให้เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานและโครงการ


*  ภารกิจ  *

                                                                          1. จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
                                                                          2. จัดทำแผนการจัดเก็บภาษีประจำปี
                                                                          3. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
                                                                          4. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละประเภทตามเทศบัญญัติ

*  กลยุทธ์  *

                                                                         1. ประชุมชี้แจงการปฎิบัติงานร่วมกัน
                                                                         2. แบ่งงานรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีทั้งในและนอกสถานที่ในเขตเทศบาล
                                                                         3. การเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็ปไซด์
                                                                         4. จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ลด้านอย่างชัดเจน
                                                                                                                        การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี

                                           
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2015 เวลา 15:02 น.
 
กองการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2011 เวลา 13:24 น.

 
วิสัยทัศน์ ( Vision )

   " จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานรักษ์ศิลปวัฒนธรรม นำสร้างนันทนาการ "

มีหน้าที่รับผิดชอบ

   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา 
    การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
    กระบวนการเรียนรู้พัฒนาสื่อ    นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
  และมาตรฐานการศึกษา ให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐ
     กำหนดทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย
    โดยรับผิดชอบการวางแผนการศึกษา กำหนดนโยบายและแผนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย
       และแผนของจังหวัีดและกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ขนบ
    ธรรมเนียมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก และเยาวชน
        การกีฬาและนันทนาการ การฝึกอบรมและการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมห้องสมุดประชาชนพิพิธภัณฑ์
และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                      

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:04 น.
 
กองช่าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:15 น.


                                            *  มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบ  *

                                 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและ
                                ทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ
                                กฏหมาย งานแผนปฏิบัติราชการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงาน
                                ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการ
                                บำรุงรักษาเครื่องจักรกลงานเกี่ยวกับแผนงาน    ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง
                                และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 

                                         *  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้ *


                                  
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน
                                            2. แผนผังแบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้าง อย่างละ 5 ชุด
                                            3. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง
                                            4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน

 

 
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 17:46 น.
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 10 จาก 23
 

คณะผู้บริหารเทศบาล

ป้ายโฆษณา

แบบสำรวจ

สิ่งที่ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาเป็นลำดับแรก
 

ราคาน้ำมันวันนี้

สถิติเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้69
mod_vvisit_counterเมื่อวาน46
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้115
mod_vvisit_counterเดือนนี้1386
mod_vvisit_counterทั้งหมด187626