เข้าสู่ระบบป้ายโฆษณา
 
ประกวดคำขวัญบ้านกู่กาสิงห์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2011 เวลา 14:57 น.
 

                              

   ประกาศเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์

    เรื่อง  การประกวดคำขวัญบ้านกู่กาสิงห์

 

                ด้วย ชุมชนบ้านกู่กาสิงห์เป็นหมู่บ้านที่มีอารยธรรมและโบราณสถานที่เก่าแก่มากมาย 
และมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่เรียบง่ายมีแบบแผน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้ เพื่อให้ชนรุ่นหลัง
ได้ศึกษาค้นคว้าและสืบทอด ตลอดจนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปะประเพณีสิ่งที่ดีงามที่หลากหลายในชุมชน

 

                ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมกันถ่ายทอดสืบสานอารยธรรมที่เก่าแก่ในชุมชน และให้มีคำขวัญที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
 จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งคำขวัญบ้านกู่กาสิงห์   เข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 12 เมษายน 2554 
และจะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 เมษายน 2554 เงินรางวัลการประกวด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
ผู้ที่สนใจสามารถส่งคำขวัญได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ ในวันและเวลาราชการ

                แนวทางและเนื้อหาในการแต่งคำขวัญ

1.       ภูมิปัญญา

2.       โบราณสถาน

3.       ผ้าไหม

4.       ข้าวหอมมะลิ

5.       ประเพณีบุญบั้งไฟ 

6.       ทุ่งกุลา

7.       การท่องเที่ยว

8.       โครงสร้างเครือญาติ

9.       คุณธรรม ความขยัน

10.   อื่นๆ

                เกณฑ์ในการตัดสินการประกวด

1. มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นต่างๆที่กำหนดไว้        10           คะแนน
2. ใช้ภาษาสั้นกระชับเข้าใจง่าย                    10           คะแนน
3. สามารถนำมาเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนได้         10           คะแนน

4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาษา              10           คะแนน

5. สื่อความหมายชัดเจน                          10           คะแนน 

                คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       เป็นบุคคลทั่วไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์

2.       ประกาศตัดสินภายในวันที่ 12 เมษายน 2554

3.       ตัดสินชนะเลิศยอดเยี่ยม 1 รางวัล

4.       ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

               คณะกรรมการประกอบด้วย
1. พระภิกษุ

2. ผู้บริหารหรือครูวิชาการ

3. หัวหน้าหน่วยงานราชการ

4. ครู

5. สภาวัฒนธรรม

6. กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

7. ผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นายกฯ / เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล   หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

9. ประธานกลุ่มแม่บ้านหรือผู้แทน

10. เด็กเยาวชน

 

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                    ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

 

                                         ดุสิต  นาสุข

                                       (นายดุสิต นาสุข)

                                  นายกเทศมนตรีตำบลกู่กาสิงห์

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2011 เวลา 15:31 น.